Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

I. Správce osobních údajů
Martina Kučerová DiS. Nutriční terapeutka
IČO: 49266977
Hůrská 601/15, Praha 9

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem:
– poskytování zdravotních služeb
– vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
– sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
– organizace poskytování zdravotních služeb (objednání)
– vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak
vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů uvedených v bodu II. je splnění mojí zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytuji zdravotné služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně).

IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle §31, §32, §33 a §65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje nepředávám do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu po kterou budete mé konzultační služby využívat, a následně po dobu 5 let po vaší poslední návštěvě.

VI. Práva subjektu údajů
Máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů.
– Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
– Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
– Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.
– Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:
a) v místě svého obvyklého bydliště,
b) místě výkonu zaměstnání nebo
c) místě, kde došlo k údajnému porušení.

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:
Právo na výmaz osobních údajů (Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:
právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§41 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Povinnost poskytnout OÚ pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb.)

VII. O svých klientech uchovávám tato data:
Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
Kontaktní údaje – telefonní číslo, e‑mailová adresa, adresa bydliště – za účelem komunikace s Vámi a z organizačních důvodů (objednání)
Informace o Vašem zdravotním stavu – data nutná k poskytnutí zdravotních služeb.
Listinná data jsou uchována pod zámkem a elektronická data jsou chráněna heslem.

Zpracování osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci je zpracováním, které probíhá na základě zákonného zmocnění, a tedy v souladu s § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, obsahujícím výjimku pro zpracování osobních údajů bez souhlasu pacienta (subjektu údajů) nebo bez souhlasu jeho zákonného zástupce. Vzhledem k tomu, že zdravotnická dokumentace obsahuje informace vypovídající o zdravotním stavu, tedy citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., je zpracování takových osobních údajů nutno posuzovat také v mezích § 9 tohoto zákona, který upravuje podmínky pro zpracování citlivých údajů. Zpracování údajů vypovídajících o zdravotním stavu přitom umožňuje především § 9 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého lze citlivé údaje zpracovávat, jestliže se jedná o zpracování při poskytování zdravotních služeb. Takovéto zpracování tedy rovněž probíhá bez výslovného souhlasu subjektů údajů.
Správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. obsažených ve zdravotnické dokumentaci je poskytovatel zdravotních služeb.

VII. Změna zásad ochrany osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 26.02.2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Vyhrazuji si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuji pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznamovat.